ANALİZLER

Nicel Analizler

Tanımlayıcı İstatistikler,
Frekans Tabloları,
Yüzde dağılımları,
Ortalama, Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama
Standart Sapma, Standart Error (Standart Hata)
Mod, Median (Medyan), Toplam, Range, Minimum, Maksimum, Varyans,
Dağılım (Skewness, Kurtosis),
%95 Güven Aralığı,
Tablo Oluşturma, Grafikler, Bar grafikler, Pasta grafikler, Histogram, Çizgi grafikler,
İstatistiksel Analizler,
Ki kare (Pearson Chi square Test), Fisher exact Test, McNemar Testi, Kappa Testi, Odds Ratio, %95 Güven Aralığı, Kolmogorov-Smirnov Test, Binominal Test, Mann-Whitney U Test, Kruskall-Wallis Test, Wilcoxon Test, Friedman Testi, MANCOVA, Post-hoc Testler, LSD, Bonferroni, Sidak, Scheffe, Duncan, Tukey, Dunnett, Waller-Duncan,
Korrelasyon (Korelasyon) Analizi, Pearson korrelasyon (Pearson Korelasyon) Testi, Spearman korrelasyon (Spearman Korelasyon) Testi,
ttesti, ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA,
Korelasyon, RegresyonAFA – Açımlayıcı Faktör Analizi, DFA – Doğrulayıcı Faktör Analizi, Yol Analizi,
YEM – Yapısal Eşitlik Modellemesi,
Veri Madenciliği, Diskriminant,
Lojistik Regresyon,
Kümeleme Analizi,
HLM,
Test ve Madde Analizleri (Klasik Test Kuramına ve Madde Tepki Kuramına göre), Hipotez Testleri:

Nitel Analizler

Betimsel Analiz
İçerik Analizi
Doküman Analizi

© Copyright 2016 - .::MsHaKaN::.